Σκοποί

 

Σκοποί της Αδελφότητας είναι:

α) Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αυτής και μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

β) Η ανάπτυξη πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και κοινωφελούς δράσης, σε σχέση προς την ιστορία και την ζωή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

γ) Η συνεργασία μετά ατόμων, ομάδων ατόμων και μετά διαφόρων οργανισμών του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, επί τω τέλει της προωθήσεως της πνευματικής αποστολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

δ) Η έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων καθώς και η συγγραφή και μετάφραση βιβλίων, περιεχομένου σχετικού προς την ιστορία, ζωή, αποστολή και δραστηριότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ε) Η οργάνωση δραστηριοτήτων ενημερώσεως και δημοσίων σχέσεων, όπως διαλέξεις, σεμιναρία και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις, σε αναφορά πάντοτε προς τον βασικό σκοπό της Αδελφότητος.

στ) Η οργάνωση, κάθε χρόνου, κατά την γιορτή της μνήμης των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (Κυριακή της Σαμαρείτιδος), προσκυνήματος των μελών της Αδελφότητας στο Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας, και

ζ) Η προσφορά κάθε χρόνου ενός ποσού, ως συμβολή  στην εκπλήρωση της αποστολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το ύψους του ποσού επαφιεται στην κρίση των μελών της Αδελφότητος.

Όλοι οι παραπάνω σκοποί προωθούνται, γνωστοποιούνται και εγκρίνονται από το  Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Αδελφότητα, με ιερό στόχο την κάθε είδους ενισχύση, ηθικής, οικονομικής και άλλης, της Άγιας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

επιστροφή