Ψήφισμα Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητός μας

Ψήφισμα Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἀδελφότητός μας

Γενικὴ Συνέλευσις τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», κατὰ τὴν τακτικὴν αὐτῆς συνεδρίασιν τῆς 1ης Ἰουλίου 2020, λαβοῦσα ὑπ’ὄψιν τὰς σχετικὰς πληροφορίας καὶ δηλώσεις περὶ μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ Μουσεῖον, ὡς λειτουργεῖ τὰ τελευταῖα 85 χρόνια, εἰς μουσουλμανικὸν τέμενος, ἀλλὰ καὶ ἐνωτισθεῖσα τὸν λόγον τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Πατριαρχικὴν Χοροστασίαν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ διὰ τὸ ἴδιον θέμα, τὴν 30ήν Ἰουνίου 2020, ἀπεφάσισε νὰ ἐκδώσῃ τὸ κάτωθι Ψήφισμα:

Α) Ἐκφράζει τὴν ἔντονον ἀνησυχίαν της διὰ τὸ ἐνδεχόμενον αὐτῆς τῆς μετατροπῆς, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσῃ πηγὴν ἐντάσεως μεταξὺ τῶν θρησκειῶν.

Β) Ἡ μετατροπὴ εἰς τέμενος εἶναι ἀσύμβατος μὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ Μνημείου, τὸ ὁποῖον ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῆς ἀνθρωπότητος. 

Γ) Συμμερίζεται ἀπολύτως τὸν λόγον εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς τοῦ Παναγιωτάτου καὶ στηρίζει ὁλοθύμως τὸν ἀγῶνα Του.

Τὰ μέλη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως
τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
«Παναγία ἡ Παμμακάριστος»

επιστροφή