Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ε' Προσυνοδική Διάσκεψη Σαμπεζύ Γενεύης

Ε' Προσυνοδική Διάσκεψη Σαμπεζύ Γενεύης

Συνήλθε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Σαμπεζύ Γενεύης η Ε' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις από την 10η μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2015.

Επρόκειτο για μία σημαντική συνάντηση στην τελική ευθεία προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας. Παρέστησαν αντιπροσωπείες από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Δύο μέλη της Αδελφότητός μας, οι καθηγητές κ. Βλάσιος Φειδάς και Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, συμμετείχαν στην πανορθόδοξη αυτή σύναξη ως μέλη της Γραμματείας της.

Παραθέτουμε την επίσημη φωτογραφία και το τελικό ανακοινωθέν της Ε' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
Ε’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως ἐν Σαμπεζύ Γενεύης 
Ἡ Ε’ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθεῖσα ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐκφρασθείσῃ κατά τήν ἐν Φαναρίῳ ἀπό 6ης ἕως 9ης Μαρτίου 2014 Ἱεράν Σύναξιν αὐτῶν, συνῆλθεν εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό τῆς 10ης μέχρι τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2015. 
Αἱ ἐργασίαι τῆς Διασκέψεως ἤρξαντο μέ Διορθόδοξον Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ἐν τῷ Ἱερῷ Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ ἀποστόλου Παύλου κατά τήν Κυριακήν τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διεξήχθησαν δέ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος, κωλυθείς κατά τάς δύο τελευταίας ἡμέρας, ἀντεκατεστάθη εἰς τήν Προεδρίαν ὑπό τοῦ δευτέρου μέλους τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τῇ συνδρομῇ καί τοῦ Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου. Εἰς τάς ἐργασίας τῆς Διασκέψεως συμμετέσχον ἀντιπροσωπείαι πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 
Οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπέστειλαν Μηνύματα εἰς τούς συμμετέχοντας τῆς Διασκέψεως, τά ὁποῖα ἀνεγνώσθησαν ἐν συνεδρίᾳ. Τά μέλη τῆς Διασκέψεως ἀπέστειλαν ἀπαντητικήν ἐπιστολήν πρός πάντας τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐξαιτούμενοι τάς προσευχάς καί τάς εὐλογίας αὐτῶν διά τήν εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως. 
Θέματα τῆς Ε’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως, συμφώνως πρός τήν βούλησιν τῶν Προκαθημένων, ἦσαν ἡ συζήτησις καί τελική ἔγκρισις α) τοῦ καταρτισθέντος ὑπό τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (2009) κειμένου Περί τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, καί β) τῶν ὁμοφώνως προταθεισῶν τροποποιήσεων ὑπό τῆς συνελθούσης τρίς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς (2014, 2015) ἐπί ἐγκριθέντων ὑπό τῶν Β´ καί Γ´ Προσυνοδικῶν Διασκέψεων κειμένων (1982, 1986). 
Ἡ Διάσκεψις ἐξήτασε τό κείμενον Περί τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί τά ὑπό τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς καταρτισθέντα κείμενα εἰς τάς ἐν Σαμπεζύ συνελεύσεις αὐτῆς ἐπί τῶν θεμάτων: α) Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον, β) Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, καί γ) Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας και τῆς τηρήσεως αὐτῆς σήμερον. Εἰς τά κείμενα ταῦτα ἐγένοντο διευκρινήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις καί προσθῆκαι. 
Ἐνεκρίθησαν ὁμοφώνως ὑπό τῆς Διασκέψεως τά κείμενα Περί τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον καί Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας και τῆς τηρήσεως αὐτῆς σήμερον. Τό κείμενον Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ δέν ὑπεγράφη ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας καί Γεωργίας. 
 Ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, τῇ 16ῃὈκτωβρίου 2015 . 
Ὁ Προεδρεύων τῆς Διασκέψεως 
 † Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ
επιστροφή